• Regulamin wypożyczalni samochodów

 

 

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW I PRZYCZEP

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych rzez Węgrzyn Marcin prowadzący działalność pod nazwą: F.H.U. MOTO-MANIAK Węgrzyn Marcin 34-480 Jabłonka ul. Guzówka 27 NIP: 735-253-29-00 na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej, w ramach usług świadczonych przez Wypożyczalnię Samochodów w Jabłonce w każdy sposób. Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu chyba, że umowa stanowi inaczej.

2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy najmu. W przypadku rozbieżności pomiędzy regulaminem a umową obowiązują postanowienia umowy.

3. Stronami umowy najmu samochodu lub przyczepy jest:

1) Wynajmujący - Węgrzyn Marcin, F.H.U. Moto-Maniak Węgrzyn Marcin 34-480 Jabłonka ul Guzówka 27 NIP: 735-253-29-00

2) Najemca - osoba fizyczna lub prawna

 

II. Najemca i uprawnienia do kierowania Samochodem

 

§ 2

 

1. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania wynajętym samochodem może zostać osoba, która ukończyła 18 lat, posiada ważny dowód osobisty oraz posiada uprawnienia do kierowania wynajętym pojazdem. W przypadku obcokrajowca musi posiadać ważny paszport.

2. Najemcą może być także osoba prawna, jeśli jest reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą powyższe kryteria.

3. Wymogi wskazane w ust. 1 i 2 obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub/i osobę wpisaną w umowie najmu wymogów wskazanych w niniejszym punkcie Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.

4. Samochód może być kierowany przez osobę spełniającą wymogi określone w ust. 1 i 2, wymienioną w umowie najmu jako kierowca lub przez osobę upoważnioną pisemnie przez Wynajmującego do prowadzenia pojazdu. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Samochód nie może także zostać oddany przez Najemcę do używania osobie niewymienionej w umowie najmu jako kierujący pojazdem.

5. Udzielenie przez Wynajmującego innej osobie upoważnienia do prowadzenia pojazdu może nastąpić po przekazaniu Wynajmującemu oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie przez tę osobę kryteriów przewidzianych regulaminem. Udzielenie upoważnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie wymaga zawarcia aneksu do umowy najmu.

 

6. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu i umowy najmu.

 

§ 3

 

1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione, pozostawione w przedmiocie najmu, jakiekolwiek opłaty (w szczegulności opłaty parkingowe oraz mandaty) nałożone z winy Najemcy w związku z użytkowaniem przedmiotu najmu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez najemcę lub osobę kierującą przedmiotem najmu w okresie najmu (lub po przedłużeniu najmu przez Najemcę)

2. W razie udostępnienia przez Najemcę wynajętego samochodu osobie nie spełniającej wymogów przewidzianych w §2 regulaminu lub niewskazanej w umowie jako osoba upoważniona do prowadzenia pojazdu lub osobie, której takiego upoważnienia nie udzielił Wynajmujący, zatrzyma wpłaconą przez Najemcę kaucje.

 

§ 4

 

1. Zawarcie umowy najmu następuje poprzez podpisanie przez Wynajmującego i Najemcę umowy najmu samochodu.

2. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty i godziny określonej w umowie najmu chyba że strony postanawiają inaczej. Warunkiem wypożyczenia samochodu jest wpłacenie kaucji według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy.

3. Najemca wynajmuje pojazd czysty, sprawny i zobowiązany jest do zwrotu go w takim samym stanie.

4. Samochód jest przekazany z określonym stanem paliwa w baku, najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu również z takim samym stanem paliwa w zbiorniku paliwa. Koszt paliwa zużytego podczas najmu pokrywa najemca.

 

III. Obowiązki najemcy.

 

§ 5

 

1. Najemca zobowiązany jest do:

1) posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego

2) stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz/ lub w dokumentacji technicznej pojazdu.

3) korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji pojazdu.

4) zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą.

5) każdorazowego zamykania pojazdu i uruchomianiu alarmów oraz blokad.

6) wykonywania włąsnym kosztem obsługi standardowej pojazdu, czyli sprawdzanie oraz ewentualnie uzupełnianie płynu do spryskiwaczy, płynu chłodzącego, oleju silnikowego oraz innych płynów eksploatacyjnych, kontroli sprawności świateł i ewentualnie wymiana żarówek.

7) każdorazowo po zakończeniu jazdy - zabezpieczeniu dowodu rejestracyjnego oraz kompletu kluczyków poza samochodem.

8) przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

9) kontrolowania stanu ogumienia, w przypadku zauważalnego zużycia lub uszkodzenia wymienić na koło zapasowe oraz natychmiast powiadomić wynajmującego

10) najemca odpowiedzialny jest za kontrolowanie stanu technicznego pojazdu, o każdym zauważalnym uszkodzeniu natychmiast winien poinformować wynajmującego pod nr tel 502-088-381

 

2. Najemcy w szczególności zabrania się:

1) prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających lub powodujących zaburzenia świadomość

2) przekraczania dopuszczalnej prędkości

3) palenia tytoniu w samochodzie

4) dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego.

5) przewożenia większej ilości osób lub większej masy ładunku niż określona w dokumencie rejestracyjnym pojazdu niezależnie od tego czy taki przewóz ma charakter zaplanowany czy wyjątkowy.

6) uruchomiania, popychania lub holowania innych pojazdów.

7) przewożenia materiałów żrących, brudzących, o ostrych krawędziach lub innych mogących powodować korozję zniszczenie uszkodzenie lub zabrudzenie jakichkolwiek elementów samochodu oraz środków i materiałów, których posiadanie jest zabronione przepisami prawa.

8) w przypadku naruszenia postanowień ust. 2 Najemca traci kaucję za dany samochód.

9) W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie przeróbek lub zmian, o których mowa w ust.2 pkt. 4 Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami lub zmianami, o których mowa w ust 2 pkt. 4.

10) Za jakiekolwiek uszkodzenia lub awarię w pojeździe po upływie umowy użyczenia pojazdu pełną odpowiedzialność ponosi NAJEMCA wraz z ewentualnymi kosztami holowania i naprawy.

 

§ 6

 

1. Wynajmujący bądź inne osoby przez niego uprawnione, mają prawo do kontrolowania Najemcy w zakresie sposobu wykorzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami.

2. Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów, wynajmującemu bądź osobie przez niego upoważnionej.

 

§ 7

 

1. Najemca, po zakończeniu umowy najmu, zobowiązany jest zwrócić samochód w miejscu i czasie ustalonym w umowie.

2. Najemca może zwrócić pojazd w innym miejscu za dodatkową opłatą po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym.

3. Koszt zwrotu w miejscu innym niż określono w umowie, bez pisemnej zgody Wynajmującego, ponosi Najemca. W przypadku pozostawienia pojazdu niesprawnego lub uszkodzonego Najemca ponosi koszty holowania pojazdu.

4. Samowolne przedłużanie najmu o ponad 30 minut powoduje naliczanie odpłatności jak za całą dobę

5. W przypadku zawinionego przez Najemcę nie zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu pojazdu i nie zwrócenia pojazdu w ciągu 5 godzin od momentu zakończenia najmu określonego w zawartej umowie najmu będzie podstawą dla Wynajmującego do:

1) obciążenia Najemcy karą umowną przewidzianą w cenniku.

2) naliczenia odpłatności za okres samowolnego przedłużenia najmu wg cennika

3) zatrzymanie wpłaconej przez najemcę kaucji.

 

§ 8

 

Przedłużenie wypożyczenia samochodu bez wcześniejszego uzgodnienia z Wynajmującym o ponad jedną dobę ponad czas określony w umowie powoduje oprócz utraty kaucji, naliczenie kary umownej w wysokości podwójnej wartości opłaty za każdą kolejną dobę wykraczającą poza okres najmu wymieniony w umowie.

 

§ 9

 

1. W razie kradzieży lub awarii pojazdu w okresie wypożyczenia Najemca ma obowiązek powiadomić o tym niezwłocznie Wynajmującego oraz policję w przypadku kradzieży. Jeśli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia.

2. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zaistniałych okolicznościach dzwoniąc pod nr tel 502-088-381

3. Jeżeli uszkodzenie nastąpiło w wyniku wypadku drogowego, Najemca zobowiązany jest wezwać policję na miejsce zdarzenia i zabezpieczyć pojazd.

4. W przypadku zawinionego przez Najemcę uszkodzenia pojazdu zostanie on obciążony karą pieniężną według dobowej stawki wypożyczenia samochodu za każdy dzień naprawy.

5. W przypadku kradzieży pojazdu, z winy Najemcy (w szczególności wskutek nie zabezpieczenia pojazdu tj. nie zamknięcia samochodu i nie uruchomieniu alarmów oraz blokad), kaucja przepada

 

IV. Obowiązki wynajmującego

 

§ 10

 

1. Wynajmujący, w przypadku unieruchomienia wynajmowanego pojazdu na okres dłuższy niż 8 godzin, w miarę możliwości zapewni Najemcy pojazd zastępczy.

2. Udostępnienie samochodu zastępczego nie przysługuje w przypadku:

1) utraty dowodu rejestracyjnego i/lub polisy ubezpieczeniowej i/lub kluczyków od samochodu z winy Najemcy.

2) uszkodzenia samochodu z winy Najemcy, drugiego kierowcy lub osoby upoważnionej przez najemcę.

3) szkód parkingowych lub aktów wandalizmu.

 

V. Opłaty, opłaty dodatkowe, kaucja i kary umowne.

 

§ 11

 

1. Opłata za okres wypożyczenia uiszczana jest z góry według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy, chyba że strony ustaliły inną formę rozliczeń.

2. Ceny stawek dobowych oraz wysokość kaucji ustalane są indywidualnie dla każdego najmu, zależnie od długości deklarowanego wynajmu.

3. Wynajmujący zastrzego sobie możliwość odstąpienia od pobrania kaucji oraz potrącenia z kwoty wpłaconej kaucji należności powstałych z tytułu użytkowania pojazdu przez Najemcę. Niewykorzystana kaucja podlega zwrotowi.

4. Najemca podpisując umowę upoważnia wynajmującego do wystawienia faktury vat bez podpisu Najemcy na wszystkie dodatkowe opłaty wynikające z regulaminu.

 

§ 12

 

Najemca uiszcza opłaty dodatkowe w przypadku:

1) wydania pojazdu poza godzinami pracy biura - opłata za obsługę - 50zł

2) zwrotu pojazdu poza godzinami pracy biura - opłata za obsługę - 50zł

3) zwrotu samochodu z niepełnym bakiem - 100zł PLUS koszt brakującego paliwa.

4) zwrotu brudnego samochodu (w środku i/lub na zawnątrz) - do 1000zł

5) obciążenia wynajmującego przez leasingodawcę opłatą za udzielenie na wniosek organów ścigania lub organów administracji pisemnej informacji o korzystającym z pojazdu. Najemca ponośi wówczas opłatę do 350zł

6) godziny pracy wypożyczalni: poniedziałek - piątek 08:00-20:00, sobota 08:00-18:00, niedziela 13:30-18:00

 

§ 13

 

 

1. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez klienta, zostanie on obciążony kwotą do 1000€ x2 szkoda całkowita (utrata kaucji) oraz kosztami za postój samochodu z tego powodu według stawki wynajęcia za każdą dobę.

2. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez klienta spowodowanego jazdą pod wpływem alkoholu, zostanie on obciążony kosztami naprawy, odbioru pojazdu jak również kosztami za postój pojazdu z tego powodu wg stawki wynajęcia za każdą dobę oraz utratą kaucji.

3. Najemca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości szkody w następujących przypadkach.

1) prowadzenia w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających lub bez ważnego prawa jazdy.

2) szkody będącej wynikiem umyślnego działania, zaniechania lub rażącego niedbalstwa.

3) ucieczki z miejsca kolizji lub wypadku.

4)odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy.

5) zawinionego przez Najemcę nie zwrócenia dowodu rejestracyjnego lub kompletu kluczyków po kradzieży pojazdu.

4. Najemca ponosi odpowiedzialność z tytułu kar umownych za:

1) zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zzgubienie lub utrata kluczyka ze sterownikiem centralnego zamka, zgubienie lub utrata kluczykado alarmu - 3000zł

2) Zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utrata dokumentów pojazdu - 800zł

3) zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utrata polisy ubezpieczeniowej, tablocy rejestracyjnej - 800zł każde z nich

4) złamanie zakazu palenia tytoniu w samochodzie - 1000zł

5) zwrot samochodu z wyczuwalnym brzydkim zapachem - 500zł

6) zawinione przez Najemcę uniemożliwienie dokonania kontroli stanu i sposobu wykorzystywania samochodu - 800zł

7) utratę gwarancji na pojazd z winy Najemcy - do 35000zł

8) zatankowanie samochodu niewłaściwym paliwem - 10 000zł

9) dokonania przez Najemcę demontażu lub zamiany części samochodu lub dokonanie przeróbki bez zgody wynajmującego - 25000zł

10) w przypadku nie zwrócenia auta w terminie ustalonym w umowie, braku kontaktu z Najemcą, wypożyczalnia obciąży najemcę za odbiór lub oczekiwanie na zwrot auta kwotą 3000zł plus kosztu odbioru pojazdu.

 

5. W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa karę umowną Wynajmujący uprawniony jet do żądania odszkodowania uzupełniającego.

 

6. W przypadku konieczności wysłania wezwania do zapłaty do rachunku zostanie doliczone 300zł za każde osobne wezwanie

 

VI. Postanowienia końcowe

 

§ 14

 

Najemca podpisując umowę wyraża zgodę na przetważanie swoich danychosobowych i rejestrowych przez Wynajmującego w celach związanych z realizacją umowy najmu pojazdu zgodnie z ustawą z dnia 29,08,1997r o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r Nr 101 poz 926 z późniejszymi zmianami).

 

§ 15

 

1. Wypożyczalnia nie zwraca pieniędzy za wcześniej zwrócony pojazd.

2. Za wszelkie uszkodzenia, wymagające serwisowania i napraw pojazdu, klient który nie ukończył 26 roku życia odpowiada z własnej kieszeni.

3. Dotyczy płatności za rezerwację: Wypożyczalnia nie zwraca pieniędzy zapłaconych z góry za rezerwację pojazdu. Rezerwacja jest zrealizowana, zaksięgowana, zafakturowana. Klient wpłacone pieniądze może wykożystać w dowolnym, przyszłym okresie po ustaleniu najbliższego wolnego terminu.

4. W przypadku zawarcia umowy terminowej na czas określony pomiędzy Wypożyczalnią a Najemcą: gdy Najemca nie wywiązuje się z terminów płatności ustalonych przed podpisaniem umowy lub Najemca samowolnie skraca sobie wcześniej ustalony okres wynajmu pojazdu bez uiszczenia opłat do końca trwania umowy, Wypożyczalni przysługuje prawo do potrącenia całego depozytu lub obciążenia Najemcę karą umowną w wysokości dwukrotnego miesięcznego czynszu pozostałęgo do okresu podpisanej umowy.

5. Za samowolne przedłużenie umowy nalicza się stawkę dzienną razy dwa.

6. Najemca podpisując umowę upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktury VAT bez podpisu w zakresie spraw regulowanych niniejszą umową opierając się na regulaminie wypożyczalni.

7. Niniejszy dokument stanowi własność Wynajmującego. Jego powielanie, przekazywanie i kopiowanie w części bądź w całości, bez pisemnej zgody wynajmującego jest zabronione.

8. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub umową mają zastosowanie odpowiednie zapisy kodeksu cywilnego.

9. Wszystkie ceny wymienione w regulaminie oraz na stronie internetowej www.motomaniak.pl oraz w podpisanej umowie są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.

10. Wypożyczalnia zastrzega możliwość podstawienia innego auta z tej samej klasy lub wyższej niż rezerwowane w tej samej cenie w przypadku przyczyn losowych.

 

Ubezpieczeniu AC nie podlegają: opony, felgi, kołpaki, akty wandalizmu i zaniedbanie pojazdu. Wynajmujący odpowiada pełną kwotą za nadmierne wyeksploatowanie pojazdu spowodowane użytkowaniem niezgodnym z przepisami ruchu drogowego. Wynajmujący odpowiada za nadmierne zużycie opon, klocków hamulcowych oraz innych elementów pojazdu spowodowane jazdą z nadmiernymi prędkościami o raz uślizgami kół. W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa karę umowną Wynajmujący uprawniony jest do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego. 

 

Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego jest F.H.U. Moto-Maniak Węgrzyn Marcin 34-480 Jabłonka ul Guzóka 27 NIP 735-253-29-00

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej rozporządzenie 2016/679), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 

F.H.U. Moto-Maniak przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i Regulaminem. F.H.U. Moto-Maniak zapewnia bezpieczeństwodanych osobowych klientów, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

Dane osobowe klientów są przetwarzane w celu wykonania umowy (realizacji zamówienia), maksymalnie do upływu terminu przedawnienia ewentualnych reklamacji oraz w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowych.

 

Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu wykonania umowy (realizacji zamówienia) maksymalnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z stosunku prawnego lub wynikającego z innych przepisów prawa.

 

Dane osobowe klientów przetwarzane na podstawie zgody na umowie, przetwarzane będą do momentu cofnięcia zgody przez klienta.

 

Dane osobowe w zakresie imienia, nazdiska, adresu, numerów identyfikacyjnych, adresu e-mail, oraz numeru telefonu kontaktowego, będą wykorzystywane przez F.H.U. Moto-Maniak w celu realizacji składanych przez klienta zamówień oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

 

Dane osobowe  w zakresie imienia, nazwiska, numeru zamówienia, adresu, adresu e-mail, oraz numeru telefonu kontaktowego będą udostępniane podmiotom zewnętrznym celem realizacji umowy.

 

Niezależnie od treści ust. 12 dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego w zakresie z nich wynikającym oraz partnerom F.H.U. Moto-Maniak na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych.

 

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do ich przenoszenia.

 

W przypadku uznania, że przetważanie danych osobowych narusza przepisy, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargo do organu nadzoru: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Wszystkie wyżej podane ceny są cenami NETTO!!!

 

Podpisując umowę akceptujesz zapoznanie się z regulaminem i zobowiązujesz do jego przestrzegania.